Skip to content Skip to footer

Karta zgłoszeń do pobrania

REGULAMIN

II Mistrzostw Polski Południowo – Wschodniej Drobiu Ozdobnego

 

TERMIN: 14-16 czerwca 2024 r.

 
 

         II Mistrzostwa Polski Południowo – Wschodniej Drobiu Ozdobnego stanowią integralną część XXV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale organizowanej w ramach V Krajowych Dni Pola Boguchwała 2024.

§ 1.

 1. Organizator Mistrzostw:

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
ul. Suszyckich 9
36-040 Boguchwała
tel. 17 87 01 507
e-mail: boguchwala@ podrb.pl
https://www.podrb.pl/  ,   https://dnipola2024.pl/

2. Komisja sędziowska:

Sędzia Jarosław Wartacz

3. Miejsce Mistrzostw:

Teren Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale – 36-040 Boguchwała, ul. Suszyckich 9 –  Sektor  XXV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Wystawy Maszyn.

4. Termin Mistrzostw:

15-16 czerwca  2024 r.

·         Przyjmowanie i osadzanie drobiu – 15 czerwca 2024 r. (sobota) od godz. 6:00 do godz. 8:00

·         Ocena drobiu przez Komisję Sędziowską – 15 czerwca 2024 r. (sobota) od godz. 10:00 

·         Mistrzostwa będą otwarte dla zwiedzających w dniach:

o   15 – 16 czerwca 2024 r. od 8:00 do godz. 17:00

§ 2.
Wystawcy i eksponaty
 

1.  Wystawcami są hodowcy zrzeszeni w Stowarzyszeniach Hodowców Drobiu, a także na zasadzie dobrowolności, hodowcy zrzeszeni w innych związkach, klubach i stowarzyszeniach skupionych w PZHGRiDI jak i miłośnicy drobiu, którzy w ustalonym terminie zgłoszą swój udział. Organizator Mistrzostw zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zgłoszenia lub ograniczenia liczby zgłoszonych ptaków w razie braku miejsc.

2. Zwierzęta uczestniczące w Mistrzostwach nie mają ograniczenia wiekowego. Warunkiem przyjęcia na Mistrzostwa jest zgodność z kartą zgłoszenia, posiadanie polskich obrączek rodowych, obowiązujących w PZHGRiDI albo znaczników umożliwiających identyfikację zwierząt.

3.  Drób ras nieuwzględnionych w zatwierdzonym przez PZHGRiDI wzorcu drobiu, bądź na obrączkach nie wydanych przez PZHGRiDI, jak i bez obrączek, może być wystawiany w formie pokazu, może być również opisany, lecz bez oceny, jak i możliwości udziału w konkursie.

4.  Zgłaszanie zwierząt na wystawę odbywa się na podstawie Karty Zgłoszenia Hodowcy i jest możliwe do dnia 31.05.2024 r.  

 

§ 3.
Ocena sędziowska oraz nagrody
 

1. Ocenę zwierząt przeprowadza Komisja Sędziowska. Ocena będzie dokonana zgodnie z zasadami oraz według skali ocen zatwierdzonymi w regulaminach PZHGRiDI.

2. Ocenę drobiu przeprowadza się w trzech kategoriach (rasy małe, średnie i ciężkie).

3. Komisja dokonuje indywidualnej oceny zwierząt według obowiązujących dla każdego gatunku, rasy i odmiany wzorców oceny fenotypów.

4. Wyniki dokonanej oceny są zapisywane w kartach oceny fenotypu zwierząt i potwierdzone podpisem komisji.

5. Po zakończeniu oceny zwierząt, Komisja dokonuje metodą porównawczą wyboru Championa i V-CE Championa w trzech kategoriach.

6. Warunkiem przyznania tytułu Championa i V-CE Championa jest wystawienie w danej kategorii minimum 6 ptaków i uzyskanie co najmniej 96 pkt. a V-CE Championa co najmniej 95 pkt.

7. Wyróżnienie – warunkiem otrzymania wyróżnienia jest ocena minimum bardzo dobra.

8. Dla najlepszych hodowców, których zwierzęta zostały ocenione komisyjnie przewidziane są nagrody i wyróżnienia w formie rzeczowej i/lub finansowej.

9. Wręczenie zdobytych nagród odbędzie się w dniu 15.06.2024 r. (sobota)

10.Werdykt Komisji Sędziowskiej jest ostateczny. Skargi na pracę i ustalenia Komisji Sędziowskiej przyjmuje Organizator wystawy przez cały czas trwania Mistrzostw.

§ 4.

1. Zwierzęta muszą posiadać aktualne świadectwo lekarsko-weterynaryjne, które należy dostarczyć organizatorowi lub lekarzowi weterynarii przy dostarczaniu i osadzaniu drobiu w klatkach

2. Transport zwierząt na Mistrzostwa powinien odbywać się w warunkach zaakceptowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii z miejsca wysyłki.

3. Każdy hodowca musi dostarczyć wypełnioną „Kartę Zgłoszenia Hodowcy (zał. nr 1) najpóźniej do 31.05.2024 r. skanem na mail biuro.podawcze@podrb.pl, bądź listownie na adres: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, 36-040 Boguchwała, ul. Suszyckich 9

§ 5.
Wystawca prezentowanych zwierząt zobowiązany jest:

 

1. Dostarczyć zwierzęta na teren Mistrzostw w dniu 15.06.2024 r. do godz 8:00.

2. Wraz ze zwierzętami należy dostarczyć dokumenty, o których mowa w § 5.

3. Dokonać wywozu zwierząt po zakończeniu Mistrzostw tj. 16 czerwca 2024 r. (niedziela) od 16:00.

4.  Zorganizować i pokryć koszty transportu zwierząt.

5. Ustawić zwierzęta na stanowiskach wskazanych przez organizatora Mistrzostw, bez możliwości ich zmiany.

6. W czasie trwania Mistrzostw:

a)       zapewnić zwierzętom właściwą opiekę i pielęgnację oraz paszę,

b)      dbać o czystość zwierząt i porządek na stanowiskach,

c)       przestrzegać zasad bhp i ppoż.,

d)      przestrzegać zasad porządku publicznego, a także stosować się do poleceń organizatorów i służb porządkowych,

e)      parkować samochody wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez organizatora.

 

§ 6.
Organizator Mistrzostw zapewnia:

 

1.  Przygotowanie i dezynfekcję stanowisk dla zwierząt, podściółkę oraz wodę

2.  Nadzór i opiekę urzędowego lekarza weterynarii,

3.  Oznakowanie klatek i kojców tabliczkami,

4.  Ubezpieczenie prezentowanych zwierząt,

5.  Każdy wystawca otrzyma „Katalog XXV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale”, wpis do katalogu, pamiątkowy dyplom oraz identyfikator.

 

§ 7.
Ochrona danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych podczas zgłaszania uczestnictwa w II Mistrzostwach Polski Południowo – Wschodniej Drobiu Ozdobnego jest Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale, ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała; tel. 17 870 15 07, email:boguchwala@podrb.pl

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD): inspektor.odo@podrb.pl tel. 17 870 15 85

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji II Mistrzostw Polski Południowo – Wschodniej Drobiu Ozdobnego na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i c RODO

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia stanowi ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018r. poz. 62, 86. 650)

5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018r. poz. 62, 86. 650)

6. Odbiorcami Pani /Pana danych osobowych mogą być tylko i wyłącznie podmioty do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa

7. Dane będą udostępnione w „Katalogu XXV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale” wydawanych przez PODR do celów promocyjnych:

8.  Dane osobowe będą przetwarzane /przechowywane/ usuwane zgodnie z kategorią archiwalną obowiązująca w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą Boguchwale

9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Szczegółowych informacji udziela:

 

Sylwester Piech

tel.: 502 855 809, 17 870 15 68, 

e-mail: sylwester.piech@podrb.pl

Karta zgłoszeń do pobrania poniżej.

 

Skip to content