Skip to content Skip to footer

Deklaracja dostępności strony DNIPOLA2024.pl

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://dnipola2024.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2024-02-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,

Serwis jest wyposażony w mechanizm ułatwiający przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza, fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz Tab,
 • zmiana wielkości czcionki 
 • zmiana kontrastu strony

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dominik Pyrda.
 • E-mail: informatycy@podrb.pl
 • Telefon: 17 8701 518

„Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek administracyjno-hotelowy, ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała (wysoki parter, I piętro, II piętro)

 • do budynku prowadzi 1 wejście główne (dziesięć stopni schodów z poręczą ułatwiającą wejście, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych i platformy przyschodowej),
 • do budynku prowadzi 2 wejście boczne, znajduje się na poziomie chodnika, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca postojowego dla niepełnosprawnych, od strony sali konferencyjnej A, zostanie otwarte za pomocą użycia dzwonka przez osobę ze szczególnymi potrzebami,
 • na parterze budynku przy wejściu dla osoby niepełnosprawnej, utworzono punkt obsługi klienta ze specjalnymi potrzebami,
 • przy żadnym z wejść nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • w budynku nie ma windy,
 • klatka schodowa z poręczą i platformą przyschodową,
 • oddzielna toaleta dla osób niepełnosprawnych, znajduje się od strony głównego wejścia do części hotelowej, które jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • przy budynku wyznaczono 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
Skip to content