Skip to content Skip to footer

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

       Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest systemem stałych bądź okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego Rejestru lub znajdujących się we Wspólnotowych katalogach odmian, obejmującym swoim zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne.

       To wielopodmiotowy system doświadczalny, w którym współpracują ze sobą jednostki oraz organizacje zainteresowane rozwojem rolnictwa zarówno w skali kraju, jak i swojego województwa.

       To unikatowy system doświadczalnictwa rolniczego w Unii Europejskiej, dzięki któremu wykorzystuje się efekt synergizmu w kontekście organizacyjno-ekonomicznym, wynikający ze współpracy między istniejącymi w kraju jednostkami badawczo-doświadczalnymi.

       PDO jest realizowane w formie badań prowadzonych w postaci różnych serii doświadczeń w poszczególnych województwach lub jednolitych w skali całego kraju, koordynowanych merytorycznie przez COBORU.

       Na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach PDO w poszczególnych województwach tworzone są Listy Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa.

       Koordynacją systemu na szczeblu centralnym zajmuje się Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, a najważniejsze ustalenia zapadają podczas posiedzeń Krajowego Zespołu Koordynującego PDO.

       Za pośrednią realizację PDO na terenie poszczególnych województw odpowiadają dyrektorzy stacji doświadczanych oceny odmian, którzy współpracują z wojewódzkimi zespołami PDO, które powołane są przez partnerów ustawowych.

Jęczmień ozimy PDO

Skip to content