Skip to content Skip to footer

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS V KRAJOWYCH DNI POLA BOGUCHWAŁA 2024 ORGANIZOWANYCH PRZEZ PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BOGUCHWALE

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) – informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych podczas V Krajowych Dni Pola Boguchwała 2024.

 1. ADMINISTRTOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST:

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego (PODR) z siedzibą w Boguchwale ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała, tel: 17 87-01-500, 17 87-01-507, e-mail: boguchwala@podrb.pl – dane osobowe, które pozyskamy w związku z organizacją V Krajowych Dni Pola Boguchwała 2024,

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który odpowie na wszystkie Pani/Pana pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu uprawnień. Kontakt do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

 1. Telefon: 17 87 01 585
 2. E-mail: inspektor.odo@podrb.pl

lub w siedzibie Administratora.

  3. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji usług, które będzie świadczył w ramach organizacji i trwania V Krajowych Dni Pola Boguchwała 2024 w związku z zawartymi umowami w formie ustnej i pisemnej, pytań i informacji wysyłanych drogą mailową lub pocztą tradycyjną, zgłoszeń uczestnictwa w V Krajowych Dni Pola Boguchwała 2024 oraz przy organizacji konkursów, konferencji i innych form na podstawie regulaminów tych wydarzeń. Całość wydarzenia jakim są V Krajowe Dni Pola Boguchwała 2024 mamy obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami prawa podatkowego oraz dotacją celową czy realizacją projektów.
 2. Podstawami prawnymi prawidłowego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
 • 6 pkt.1 lit. b RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
 • 6 ust.1 lit. c RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • 6 ust.1 lit. a RODO, osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę,
 • 6 ust.1 lit. f RODO, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
 1. Podczas przebiegu V Krajowych Dni Pola Boguchwała 2024 będzie wykonana dokumentacja zdjęciowa i audiowizualna na naszej stronie www, w mediach społecznościowych i kanale YouTube. Przetwarzanie to będzie odbywać się na podstawie zapisów regulaminów, umów, kart zgłoszeń, czy wyrażonych zgód.
 2. Teren, gdzie będą odbywać się V Krajowe Dni Pola Boguchwała 2024 będzie objęty monitoringiem wizyjnym, jednak dane te nie będą identyfikowalne, chyba, że zajdzie taka przesłanka – wówczas dane z monitoringu zostaną przekazane odpowiednim organom, wskazanym przez przepisy prawa.
 3. Informacje z naszej działalności w tym na tematy: szkoleń, konferencji, interwencji,
  i organizowanych przez Ośrodek cyklicznych imprez będą przesyłane zgodnie z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. ODBIORCAMI PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH MOGĄ BYĆ:
 1. Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 2. Współorganizatorzy, partnerzy i sponsorzy V Krajowych Dni Pola Boguchwała 2024 – jako odrębni Administratorzy Pani/Pana danych osobowych,
 3. Inne podmioty, które na podstawie podpisanych umów z PODR przetwarzają Pani/Pana osobowe, dla których Administratorem jest PODR,
 4. Odwiedzający naszą stronę intermetową www.podrb.pl, www.dnipola2024.pl; media społecznościowe oraz nasz YouTube.
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji i rozliczenia celów, o których mowa w pkt. 3 (w tym umów, projektów, dotacji celowej) a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Dane, które zostały pozyskane na podstawie zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO) będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na ich zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych
 2. żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych,
 3. żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych
 4. przenoszenia danych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA GRANICĘ POLSKI, DO KRAJÓW TRZECICH POZA (EOG), ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich poza (EOG) ani do organizacji międzynarodowych,
 3. W związku z możliwością kontroli przez podmioty unijne niektórych projektów lub dotacji Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane poza granicę Polski – do krajów
  z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Skip to content