Skip to content Skip to footer

Karta zgłoszeń do pobrania

REGULAMIN

XXV REGIONALNEJ WYSTAWY ZWIERZĄT HODOWLANYCH W BOGUCHWALE

 

TERMIN: 14-16 czerwca 2024 r.

 

                XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale stanowi integralną część V Krajowych Dni Pola Boguchwała 2024 organizowanych w dniach 14 – 16 czerwca 2024 roku.

1. Organizator:

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
ul. Suszyckich 9
36-040 Boguchwała
tel. 17 87 01 507
e-mail: boguchwala@ podrb.pl
https://www.podrb.pl/  ,   https://dnipola2024.pl/

2. Współorganizatorzy:
 • Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
 • Podkarpacka Izba Rolnicza w Trzebownisku,
 • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka – Przedstawicielstwa w Rzeszowie i w Lublinie,
 • Podkarpacki Związek Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka
  w Rzeszowie,
 • Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka z o.o. w Krasnem,
 • Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej,
 • Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie, Region Południowo-Wschodniej Polski,
 • Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie,
 • Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu,
 • Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie,
3. Miejsce wystawy:

Teren Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale – 36-040 Boguchwała, ul. Suszyckich 9 –  Sektor  XXV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych  i Wystawy Maszyn.

4. Termin wystawy:

15-16 czerwca 2024 roku

5. Prezentowane gatunki zwierząt:
 • biorące udział w ocenie hodowlanej: bydło mleczne, bydło mięsne, konie, owce, kozy, króliki,
 • biorące udział w prezentacji zwierzęta posiadające wybitne walory hodowlane, stanowiące wzorzec rasy, odmiany (bez oceny hodowlanej): alpaki, cielęta, konie, owce, kozy, zwierzęta futerkowe, ryby, ptactwo użytkowe i ozdobne, gołębie, kaczki, gęsi, bażanty i inne,
 • biorące udział w II Mistrzostwach Polski Południowo – Wschodniej Drobiu Ozdobnego: kury.
6. Typowania zwierząt na wystawę w poszczególnych gatunkach dokonują:
 • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie, Przedstawicielstwa w Rzeszowie i w Lublinie, Podkarpacki Związek Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka w Rzeszowie oraz Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej – bydło mleczne,
 • Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu – owce, kozy,
 • Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie – króliki,
 • Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie – konie,
 • Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie – bydło mięsne,
 • Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale – pozostałe zwierzęta nie objęte oceną hodowlaną.
7. Podstawą dopuszczenia zwierząt do oceny hodowlanej są dane zawarte w katalogu przekazane przez podmioty zawarte w pkt. 6 niniejszego Regulaminu.
8. Regulaminy oceny zwierząt dla poszczególnych gatunków opracowują jednostki wymienione
w pkt. 6 niniejszego Regulaminu i przekazują do PODR w terminie do 30.04.2024 r.
9. Organizator zapewnia:
 • Stanowiska dla prezentowanych zwierząt,
 • Doraźną pomoc weterynaryjną na czas Wystawy,
 • Ubezpieczenie zwierząt na czas Wystawy,
 • Wodę do pojenia zwierząt oraz zielonkę, siano i słomę,
 • Nagrody finansowe i/lub puchary dla uczestników konkursu za wyróżnione zwierzęta zgodnie z regulaminem oceny zwierząt. Dla hodowców prezentujących zwierzęta wymienione w drugiej pozycji pkt 5 mogą zostać przyznane wyróżnienia w postaci pucharów. Wypłaty pieniężne za wyróżnione zwierzęta przekazywane będą na rachunki bankowe wystawców.
10. Oceny zwierząt w poszczególnych gatunkach dokonują sędziowie i asystenci zgodnie z regulaminem oceny zwierząt. Nagrody dla zwierząt określonych w drugiej pozycji pkt 6 przyznaje organizator na podstawie walorów hodowlanych i pokrojowych.
11. Wystawca zwierząt, (również osoby działające w jego imieniu) zobowiązany jest aby:
 • Dostarczyć zwierzęta na teren wystawy w dniu 15 czerwca 2024 r. do godz. 8°° w gatunkach i ilościach zgłoszonych na formularzu „Karty Zgłoszenia Hodowcy”. Rozładunek zwierząt można rozpocząć dopiero po uprzednim zgłoszeniu do lekarza weterynarii. Termin wyprowadzenia zwierząt z terenu wystawy nastąpi w dniu 16 czerwca 2024 r. po godz. 16°°.
 • Zorganizować i pokryć we własnym zakresie koszty transportu, zwierząt, spełniający warunki weterynaryjne wymagane w transporcie zwierząt dla określonych gatunków.
 • Ustawić zwierzęta na stanowiskach wskazanych przez podmioty wymienione w pkt 6 bez możliwości ich zamiany.
 • Środki transportu zwierząt muszą bezwzględnie opuścić teren Wystawy po usunięciu nieczystości i wykonaniu dezynfekcji samochodów i być odprowadzone na parking przeznaczony do tego celu. Pozostawienie samochodu na terenie Wystawy bez zgody Komisarza Wystawy spowoduje jego odholowanie na koszt właściciela.
 • Zapewnić zwierzętom właściwą opiekę, pielęgnację i obsługę oraz paszę treściwą.
 • Dbać o czystość, porządek na stanowisku i wokół niego.
 • Zapewnić ze szczególną starannością bezpieczeństwo uczestnikom wystawy
  i publiczności, a zwłaszcza dzieciom ze strony zwierząt .
 • Posiadać własną odzież ochronną do obsługi i prezentacji zwierząt.
 • Zapewnić w godzinach otwarcia Wystawy dla zwiedzających dyżury przy zwierzętach celem udzielania wszystkim zainteresowanym informacji o prezentowanych zwierzętach, pilnowania i doglądania zwierząt oraz ostrzegania przed niebezpieczeństwami wynikającymi z bezpośredniego zbliżania się do zwierząt.
 • Przestrzegać przepisów bhp i ppoż., bezwzględnie zachować trzeźwość.
 • Przestrzegać zasad porządku publicznego, stosować się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.

12.Na teren wystawy mogą być wprowadzane zwierzęta zdrowe klinicznie i zaopatrzone w świadectwo zdrowia wydane przez lekarza weterynarii wolnej praktyki sprawującego opiekę nad gospodarstwem. Świadectwo jest ważne przez 2 dni /48 godzin/ od daty jego wystawienia.

 13. Organizatorzy wysyłają hodowcom formularz ,,Kartę Zgłoszenia Hodowcy” jako zaproszenie do uczestnictwa w Wystawie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Wystawcy zwierząt zobowiązani są do wypełnienia „Karty Zgłoszenia Hodowcy” w XXV Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale i przesłanie jej na adres: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała lub na adres e-mail: biuro.podawcze@podrb.pl w formie skanu.

Złożenie podpisu przez wystawcę na formularzu „Karty Zgłoszenia Hodowcy” jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym regulaminie i zobowiązaniem wystawcy do jego bezwzględnego przestrzegania. Po odbiorze przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego karty uczestnictwa otrzymają Państwo informację o jej wpłynięciu i akceptacji w formie mailowej/sms/telefonicznej.
14. Ochrona danych osobowych:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych podczas zgłaszania uczestnictwa w XXV Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale jest Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale, ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała; tel. 17 870 15 07, email: boguchwala@podrb.pl
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD): inspektor.odo@podrb.pl tel. 17 870 15 85
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji XXV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i c RODO
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia stanowi ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018r. poz. 62, 86. 650)
 5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018r. poz. 62, 86. 650)
 6. Odbiorcami Pani /Pana danych osobowych mogą być tylko i wyłącznie podmioty do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa
 7. Dane będą udostępnione w katalogu „XXV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale” wydawanych przez PODR do celów promocyjnych:
 8. Dane osobowe będą przetwarzane /przechowywane/ usuwane zgodnie z kategorią archiwalną obowiązująca w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą Boguchwale
 9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale:

Tomasz Salach   tel.: 723 977 425   lub   17 870 15 41,   e-mail: tomasz.salach@podrb.pl

Roman Bałchan   tel.: 502 855 805   lub 17 870 15 41,    e-mail: roman.balchan@podrb.pl

Sylwester Piech  tel.: 502 855 809   lub   17 870 15 68,   e-mail: sylwester.piech@podrb.pl

Karta zgłoszeń do pobrania poniżej.

Skip to content