Skip to content Skip to footer

REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH
V KRAJOWE DNI POLA BOGUCHWAŁA 2024

 

TERMIN: 14-16 czerwca 2024 r.

 

I. Organizator V Krajowych Dni Pola:

Organizatorem V Krajowych Dni Pola Boguchwała 2024 zwanych w dalszej części regulaminu „Wystawą” jest Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

II. Miejsce Wystawy:

1. Sektor Pole Doświadczalne
Lokalizacja: 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 4
(Strefa Innowacji, Strefa Nauki i Doradztwa, Strefa Pszczelarstwa, Strefa Ogrodnictwa, Strefa Poznaj Podkarpackie, Strefa Maszyn Rolniczych)

2. Sektor Podkarpackie Targi
Lokalizacja: 36-040 Boguchwała, ul. Suszyckich 9
(Strefa Miasteczka Bazarkowego, Strefa Rozwoju Obszarów Wiejskich – Koła Gospodyń Wiejskich i Rękodzieło, Strefa Odnawialnych Źródeł Energii, Strefa Myślistwa i Łowiectwa, Strefa Gospodarstw Ekologicznych)

3. Sektor XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Wystawa Maszyn,
Lokalizacja: 36-040 Boguchwała, ul. Suszyckich 9
(Strefa Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Strefa Wystawy Maszyn Rolniczych)

I. Warunki uczestnictwa

1. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich zwiedzających Wystawę, którzy skorzystają z usług świadczonych przez Organizatora w trakcie jej trwania i nie są wystawcami, ani innym kontrahentem, powiązanym z Wystawą.
2. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez zwiedzającego,
a także zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.
3. Wejście na teren Wystawy jest dla zwiedzających dobrowolne, bezpłatne i nie wymaga rejestracji.
4. Każdy uczestnik, wchodzący na teren Wystawy, wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku
w związku z nagrywaniem materiałów video oraz fotografowaniem przebiegu imprezy. Uczestnik wyraża zgodę, aby materiały filmowe lub dokumentacja fotograficzna była używana przez organizatora bezpłatnie we wszelkich produkcjach, prezentacjach, reklamach, relacjach, bez ograniczeń czasowych i lokalizacyjnych.
5. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych podczas Wystawy znajdują się na stronie www: https://dnipola2024.pl/dni-pola-2024/przetwarzanie-danych-osobowych-rodo/
6. Organizator wprowadza dla wszystkich zwiedzających na terenie i w czasie trwania Wystawy bezwzględny zakaz zgromadzeń, pikiet i demonstracji oraz rozdawania materiałów i ulotek. Sprawcy takich działań będą niezwłocznie wydalani przez służby porządkowe z terenu wystawy.
7. Zwiedzający mogą przebywać na terenie Wystawy tylko w terminach i godzinach jej otwarcia,
tj. w dniach od 14 do 16 czerwca 2024 r. w godzinach 800- 1600.
8. Zabronione jest prowadzenie przez zwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nieuzgodnionych z organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
9. W miejscu odbywania się Wystawy zabrania się m.in.:
a) Posiadania broni, amunicji, materiałów wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenach Wystawy,
b) Wprowadzania (wnoszenia) na teren Wystawy zwierząt, z wyjątkiem uczestniczących
w pokazach lub wystawach zwierząt hodowlanych,
c) Zakłócania porządku publicznego (np. agresywnego zachowania),
d) Wnoszenia i rozprowadzania alkoholu oraz innych używek/środków odurzających. Spożywanie napojów alkoholowych na terenie Wystawy odbywa się wyłącznie w wyznaczonych miejscach,
e) Palenia wyrobów tytoniowych na całym terenie wystawowym z wyjątkiem miejsc wydzielonych,
f) Niszczenia infrastruktury Wystawy (np. umieszczania lub obklejania reklamami ścian, podłóg, powierzchni namiotów, hal, stoisk wystawienniczych, ogrodzenia itp.),
g) Zanieczyszczania pomieszczeń, hal i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia, itp.).
10. Zwiedzający zobowiązany jest do:
a) Respektowania oznaczeń stref zamkniętych dla zwiedzających oraz stref podlegających ochronie przeciwpożarowej,
b) Respektowania poleceń ochrony i służb technicznych w czasie trwania Wystawy,
c) Przestrzegania regulaminów wydarzeń towarzyszących organizowanych w ramach Wystawy,
d) Usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów i wrzucania ich do miejsc do tego przeznaczonych,
e) Zaniechania wszelkich czynności mogących obniżyć stopień bezpieczeństwa zwiedzających, wystawców i obsługi oraz stopień bezpieczeństwa pożarowego,
f) Przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, które obowiązują na terenie Wystawy,
g) Opieki rodzicielskiej/prawnej nad dziećmi i osobami niepełnoletnimi przebywającymi na terenie Wystawy. Dzieci i osoby niepełnoletnie muszą przebywać na terenie Wystawy wyłącznie pod opieką rodzica/ów lub opiekuna/ów prawnego/ych. Zobowiązuje się wszystkich zainteresowanych do zwrócenia szczególnej uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz osobom niepełnoletnim w pawilonach wystawienniczych zwierząt, boksach, ringu, parkurze oraz podczas prezentowania i przepędzania zwierząt hodowlanych biorących udział
w wystawie zwierząt hodowlanych.

II. Ubezpieczenie, ochrona i odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator posiada polisę OC na czas trwania Wystawy.
2. Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialności za mienie zwiedzających.
3. Tereny wystawowe zabezpieczone są przez służby ochrony.
4. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu itp.
5. Organizator nie odpowiada za zmianę terminu lub miejsca organizacji Wystawy, jej odwołanie
i przerwanie oraz zmiany w warunkach organizacyjnych lub finansowych, spowodowane działaniem siły wyższej lub zarządzeniami władz państwowych.
6. Pojazdy zwiedzających muszą być parkowane w miejscach do tego wyznaczonych poza terenem Wystawy.
7. Na terenie Wystawy znajduje się punkt medyczny, z którego usług mogą korzystać wszystkie osoby potrzebujące pomocy medycznej.
8. Wystawa jako impreza plenerowa, wymaga od zwiedzających szczególnej ostrożności przy poruszaniu się po terenach wystawowych, charakteryzujących się zróżnicowaną nawierzchnią (występują naturalne nierówności) oraz różnoraką infrastrukturą techniczną mogącą utrudniać swobodne poruszanie się, szczególnie w godzinach szczytu frekwencyjnego.
9. Zwiedzającym zaleca się szczególną ostrożność przy zwiedzaniu stoisk eksponujących maszyny rolnicze oraz wystawy zwierząt, gdyż ryzyko zaistnienia wypadku jest szczególnie wysokie.

III. Postanowienia końcowe

1. W zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy nieobjętych niniejszymi przepisami, mają zastosowanie ogólne, obowiązujące w Polsce przepisy prawa w tym zakresie.
2. Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków pojedynczych stoisk lub eksponatów
w celach komercyjnych, wymaga uprzedniej zgody właściciela stoiska lub eksponatu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących, obowiązujących ogłoszeń przez system nagłośnieniowy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Wystawy tych zwiedzających, którzy swoim zachowaniem naruszają postanowienia niniejszego regulaminu lub utrudniają prawidłowy jej przebieg.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobach zwiedzających, spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu zwiedzającego spowodowane przez osoby trzecie, samego poszkodowanego lub siłę wyższą (np. pożar, eksplozję, zalanie wodą itp.).
7. Zwiedzający jest zobowiązany, na własny koszt i ryzyko, do zabezpieczenia mienia, wnoszonego przez siebie na teren Wystawy, przed ewentualnymi szkodami lub utratą (np. klucze, dokumenty, bagaż podręczny, laptop, aparat fotograficzny, telefon komórkowy, itp.).
8. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy zwiedzającym, a Organizatorem będą rozpatrywane przez
właściwy sąd w Rzeszowie.
9. Organizator zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach regulaminu i ogłaszania jego tekstu jednolitego w Internecie.
10. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest dla zwiedzających na: www.podrb.pl, www.dnipola2024.pl punktach informacyjnych Wystawy oraz na wszystkich bramach wjazdowych na tereny Wystawy.

Skip to content